top of page

2016大埔堂活動相片

富善堂慶

IMG_0011_compressed
IMG_0011_compressed
press to zoom
IMG_0012_compressed
IMG_0012_compressed
press to zoom
IMG_0020_compressed
IMG_0020_compressed
press to zoom
IMG_0019_compressed
IMG_0019_compressed
press to zoom
IMG_0017_compressed
IMG_0017_compressed
press to zoom
IMG_0015_compressed
IMG_0015_compressed
press to zoom

1月9日ACTS課程營

IMG_0033_compressed
IMG_0033_compressed
press to zoom
IMG_0050_compressed
IMG_0050_compressed
press to zoom
IMG_0051_compressed
IMG_0051_compressed
press to zoom
IMG_0056_compressed
IMG_0056_compressed
press to zoom
IMG_0055_compressed
IMG_0055_compressed
press to zoom

1月24日羅德恩傳道及廖天雲醫生見證分享

IMG_0046_compressed
IMG_0046_compressed
press to zoom
IMG_0036_compressed
IMG_0036_compressed
press to zoom
IMG_0024_compressed
IMG_0024_compressed
press to zoom
IMG_0015_compressed
IMG_0015_compressed
press to zoom
IMG_0013_compressed
IMG_0013_compressed
press to zoom
IMG_0009_compressed
IMG_0009_compressed
press to zoom
IMG_0006_compressed
IMG_0006_compressed
press to zoom

2月20日聯合團契新春團拜

IMG_0093_compressed
IMG_0093_compressed
press to zoom
IMG_0090_compressed
IMG_0090_compressed
press to zoom
IMG_0085_compressed
IMG_0085_compressed
press to zoom
IMG_0049_compressed
IMG_0049_compressed
press to zoom
IMG_0045_compressed
IMG_0045_compressed
press to zoom
IMG_0034_compressed
IMG_0034_compressed
press to zoom
IMG_0031_compressed
IMG_0031_compressed
press to zoom
IMG_0016_compressed
IMG_0016_compressed
press to zoom
IMG_0096_compressed
IMG_0096_compressed
press to zoom
IMG_0013_compressed
IMG_0013_compressed
press to zoom

2016年晨禱會第1日至10日

20160111a_compressed
20160111a_compressed
press to zoom
20160121b_compressed
20160121b_compressed
press to zoom
20160120b_compressed
20160120b_compressed
press to zoom
20160119c_compressed
20160119c_compressed
press to zoom
20160118b_compressed
20160118b_compressed
press to zoom
20160114a_compressed
20160114a_compressed
press to zoom
20160113b_compressed
20160113b_compressed
press to zoom
20160112b_compressed
20160112b_compressed
press to zoom

2016年晨禱會第11日至20日

e5588e23-4710-47e9-8bed-bd65e0117408_compressed
e5588e23-4710-47e9-8bed-bd65e0117408_compressed
press to zoom
a4c48138-0739-4ee9-8f41-72fa05f34f14_compressed
a4c48138-0739-4ee9-8f41-72fa05f34f14_compressed
press to zoom
20160216164758_compressed
20160216164758_compressed
press to zoom
20160215165546_compressed
20160215165546_compressed
press to zoom
20160225165655
20160225165655
press to zoom
20160224174118
20160224174118
press to zoom
20160223165224
20160223165224
press to zoom
20160222164909
20160222164909
press to zoom
20160222164949
20160222164949
press to zoom

2016年晨禱會第21日至30日

20160315225314
20160315225314
press to zoom
20160315224950
20160315224950
press to zoom
20160315224949
20160315224949
press to zoom
20160308215610
20160308215610
press to zoom
20160308
20160308
press to zoom
20160307
20160307
press to zoom

2016年晨禱會第31日至40日

20160421183145
20160421183145
press to zoom
20160420191339
20160420191339
press to zoom
20160419180124
20160419180124
press to zoom
20160418175612a
20160418175612a
press to zoom
20160418175612
20160418175612
press to zoom
20160414181136
20160414181136
press to zoom
20160413174902a
20160413174902a
press to zoom
20160411180426
20160411180426
press to zoom
20160411180425
20160411180425
press to zoom

2016年晨禱會第41日至50日

160527b
160527b
press to zoom
160527a
160527a
press to zoom
160525
160525
press to zoom
160526
160526
press to zoom
160524
160524
press to zoom
160523
160523
press to zoom
160520
160520
press to zoom
160519
160519
press to zoom
160518
160518
press to zoom
160517
160517
press to zoom
160516
160516
press to zoom

2016年晨禱會第51日至60日

160624
160624
press to zoom
160623
160623
press to zoom
160621
160621
press to zoom
160622
160622
press to zoom
160620
160620
press to zoom
160617
160617
press to zoom
160616
160616
press to zoom
160614
160614
press to zoom
160613
160613
press to zoom
160615
160615
press to zoom

2016年長青團五月份夏日優悠行

DSC_0268(30)_compressed
DSC_0268(30)_compressed
press to zoom
DSC_0265(30)_compressed
DSC_0265(30)_compressed
press to zoom
DSC_0254(6)_compressed
DSC_0254(6)_compressed
press to zoom
DSC_0259(6)_compressed
DSC_0259(6)_compressed
press to zoom
DSC_0255(4)_compressed
DSC_0255(4)_compressed
press to zoom
DSC_0253(6)_compressed
DSC_0253(6)_compressed
press to zoom

2016年長青團六月份月會

IMG_0001a_compressed
IMG_0001a_compressed
press to zoom
IMG_0029_compressed
IMG_0029_compressed
press to zoom
IMG_0028_compressed
IMG_0028_compressed
press to zoom

2016年晨禱會第61日至70日

160722
160722
press to zoom
160721
160721
press to zoom
160720
160720
press to zoom
160719
160719
press to zoom
160718
160718
press to zoom
160715
160715
press to zoom
160714a
160714a
press to zoom
160714
160714
press to zoom
160713
160713
press to zoom
160712
160712
press to zoom
160711
160711
press to zoom

2016年晨禱會第71日至80日

2016年晨禱會第71日至80日

2016年晨禱會第81日至90日

20160930
20160930
press to zoom
20160928
20160928
press to zoom
20160929
20160929
press to zoom
20160927
20160927
press to zoom
20160926
20160926
press to zoom
20160923
20160923
press to zoom
20160920
20160920
press to zoom
20160922
20160922
press to zoom
20160921
20160921
press to zoom
20160919
20160919
press to zoom

2016年聖經問答比賽

IMG_0077_compressed
IMG_0077_compressed
press to zoom
IMG_0074_compressed
IMG_0074_compressed
press to zoom
IMG_0072_compressed
IMG_0072_compressed
press to zoom
IMG_0070_compressed
IMG_0070_compressed
press to zoom
IMG_0054_compressed
IMG_0054_compressed
press to zoom
IMG_0052_compressed
IMG_0052_compressed
press to zoom
IMG_0048_compressed
IMG_0048_compressed
press to zoom
IMG_0041_compressed
IMG_0041_compressed
press to zoom
IMG_0040_compressed
IMG_0040_compressed
press to zoom
IMG_0039_compressed
IMG_0039_compressed
press to zoom
IMG_0037_compressed
IMG_0037_compressed
press to zoom
IMG_0038_compressed
IMG_0038_compressed
press to zoom
IMG_0036_compressed
IMG_0036_compressed
press to zoom
IMG_0035_compressed
IMG_0035_compressed
press to zoom

2016年晨禱會第91日至100日

20161028
20161028
press to zoom
20161027a
20161027a
press to zoom
20161026
20161026
press to zoom
20161027
20161027
press to zoom
20161025
20161025
press to zoom
20161024
20161024
press to zoom
20161020
20161020
press to zoom
20161019
20161019
press to zoom
20161018
20161018
press to zoom
20161017
20161017
press to zoom

2016年晨禱會第101日至110日

2016年晨禱會第1101日至2110日

161216
161216
press to zoom
161212
161212
press to zoom
161214
161214
press to zoom
161215
161215
press to zoom
161213
161213
press to zoom
161209
161209
press to zoom
161205
161205
press to zoom
161207
161207
press to zoom
161208
161208
press to zoom
161206
161206
press to zoom

7月31日聖樂工作坊

20160731聖樂工作坊
20160731聖樂工作坊

Describe your image.

press to zoom

8月14日大埔醫院福音聚會 

20160814大埔醫院福音聚會 (2)
20160814大埔醫院福音聚會 (2)
press to zoom
20160814大埔醫院福音聚會1
20160814大埔醫院福音聚會1
press to zoom

8月14日兒童日營 

20160814兒童日營4
20160814兒童日營4
press to zoom
20160814兒童日營 (2)
20160814兒童日營 (2)
press to zoom
20160814兒童日營 (3)
20160814兒童日營 (3)
press to zoom
20160814兒童日營 (1)
20160814兒童日營 (1)
press to zoom

8月28日聖經問答比賽 

20160828聖經問答比賽 (3)
20160828聖經問答比賽 (3)
press to zoom
20160828聖經問答比賽 (2)
20160828聖經問答比賽 (2)
press to zoom
20160828聖經問答比賽1
20160828聖經問答比賽1
press to zoom

9月17日聖樂晚會 

20160917聖樂晚會 (4)
20160917聖樂晚會 (4)
press to zoom
20160917聖樂晚會 (1)
20160917聖樂晚會 (1)
press to zoom
20160917聖樂晚會 (3)
20160917聖樂晚會 (3)
press to zoom
20160917聖樂晚會 (2)
20160917聖樂晚會 (2)
press to zoom

9月30日 ACTS 營會

20160930  ACTS 營會 (1)
20160930 ACTS 營會 (1)
press to zoom
20160930  ACTS 營會 (2)
20160930 ACTS 營會 (2)
press to zoom

10月8日籃球賽

20161008籃球賽 (1)_compressed
20161008籃球賽 (1)_compressed
press to zoom
20161008籃球賽_compressed
20161008籃球賽_compressed
press to zoom
20161008籃球賽 (2)_compressed
20161008籃球賽 (2)_compressed
press to zoom

10月28日朱月歡宣教師接受區會差遣

朱月歡宣教師接受區會差遣 (1)_compressed
朱月歡宣教師接受區會差遣 (1)_compressed
press to zoom
朱月歡宣教師接受區會差遣 (2)_compressed
朱月歡宣教師接受區會差遣 (2)_compressed
press to zoom

10月30日事奉人員退修會

20161030事奉人員退修會 (1)_compressed
20161030事奉人員退修會 (1)_compressed
press to zoom
20161030事奉人員退修會 (2)_compressed
20161030事奉人員退修會 (2)_compressed
press to zoom
20161030事奉人員退修會 (3)_compressed
20161030事奉人員退修會 (3)_compressed
press to zoom
20161030事奉人員退修會4_compressed
20161030事奉人員退修會4_compressed
press to zoom

11月13日堂慶填色比賽得奬者

20161113堂慶填色比賽得奬者_compressed
20161113堂慶填色比賽得奬者_compressed
press to zoom

11月13日堂慶詩班 

20161113堂慶詩班_compressed
20161113堂慶詩班_compressed
press to zoom
20161113堂慶詩班 (2)_compressed
20161113堂慶詩班 (2)_compressed
press to zoom

11月13日堂慶標語創作得奬者

20161113堂慶標語創作得奬者_compressed
20161113堂慶標語創作得奬者_compressed
press to zoom

11月20日洗禮

11月27日歡送陳愛恩幹事

2016年長青團七月份月會

160817
160817
press to zoom
160818
160818
press to zoom
160816
160816
press to zoom
160815
160815
press to zoom
160812
160812
press to zoom
160809
160809
press to zoom
160810
160810
press to zoom
160808
160808
press to zoom
160811
160811
press to zoom

2016年晨禱會第91日至100日

161125
161125
press to zoom
161124
161124
press to zoom
161123
161123
press to zoom
161122
161122
press to zoom
161121
161121
press to zoom
161118
161118
press to zoom
161116
161116
press to zoom
161115
161115
press to zoom
161117
161117
press to zoom
161114
161114
press to zoom
161125
161125
press to zoom
161124
161124
press to zoom
161123
161123
press to zoom
161122
161122
press to zoom
161121
161121
press to zoom
161118
161118
press to zoom
161116
161116
press to zoom
161115
161115
press to zoom
161117
161117
press to zoom
161114
161114
press to zoom
20161120洗禮_compressed
20161120洗禮_compressed
press to zoom
20161127歡送陳愛恩幹事_compressed
20161127歡送陳愛恩幹事_compressed
press to zoom
bottom of page